Reklamační řád

Novinky na facebooku
Kontakt

Bahník Jiří
IČ: 64229041
DIČ: CZ7207053392

E-mail: bahnik@trux.cz

Telefonní kontakt:
+420 602 618 436
+420 724 172 928

Adresa:
Husova 408
Borohrádek
517 24

Reklamační řád

Tento web je katalogem produktů, které poskytujeme. Pokud máte o některý produkt zájem objednejte si zboží pomocí tlačítka Vybrat. Upozorňujeme Vás, že toto není e-shop, ale pouze katalog vybraného zboží. Nákup zboží je uskutečňován pouze osobním prodejem. Podmínky užití webu »

Tento reklamační řád je platný pouze do dne: 15.3.2016. Od 16.3.2016 pro užití webu platí: Podmínky užití webu »

 

Úvodní ustanovení

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.

Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Povinnost kupujícího

Kupující je povinen ihned po převzetí zboží od dopravce zásilku zkontrolovat, nebyla-li poškozena. Zjevné poškození zásilky musí být reklamováno dopravci písemně v okamžiku doručení. Kupující tedy v okamžiku doručení zapíše reklamaci do přepravního (průvodního) dokumentu dopravce, či zápisu o škodě. Jedná-li se o zjevné poškození zásilky, nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.

Nároky z vad zboží

Je-li kupujícím spotřebitel, má při uplatnění záruky právo na:

 • bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, jedná-li se o vadu odstranitelnou,
 • výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jedná-li se o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, jedná-li se o vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci.
 • výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jedná-li se o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží,

Není-li kupující spotřebitel, řídí se uplatnění práva z odpovědnosti za vady obchodním zákoníkem.

Místo a způsob uplatnění reklamace

Kupující uplatňuje nároky z vad zboží (reklamuje) u prodávajícího v pobočce firmy Jiří Bahník Husova 408 Borohrádek 517 24

Nároky z vad zboží (reklamaci) uplatňuje kupující ve vlastním písemném oznámení, které bude obsahovat nezbytné údaje reklamačního listu:

 • název (jméno) kupujícího
 • místo podnikání (příp. bydliště u fyzických podnikatelů)
 • název reklamovaného zboží, jeho katalogové číslo, číslo faktury nebo dodacího listu u prodávajícího, dodané množství, cenu za jednotku, cenu celkem, číslo faktury, datum převzetí zboží
 • popis vady zboží
 • volbu nároku z vad zboží
 • datum a podpis kupujícího
 • datum a podpis obchodníka prodávajícího nebo jeho vedoucího, potvrzující převzetí reklamace kupujícího k vyřízení

V případě, že kupující uplatňuje jiný reklamační nárok než na poskytnutí slevy z ceny prodávaného zboží a služeb, předá současně s reklamačním listem prodávajícímu i předmětné vadné zboží v plném reklamovaném množství. Reklamace nevráceného reklamovaného zboží nemůže být uznána.

Lhůty pro vyřízení reklamace

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Závěrečná ustanovení

Skutečnosti neupravené tímto reklamačním řádem budou mezi smluvními stranami, prodávajícím a kupujícím, řešeny dle příslušných ustanovení občanského a obchodního zákoníku v platném znění.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 31.3.2011

© Všechna práva vyhrazena. Obsah toho webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován. Cookies zásady
www.trucktuning.cz | Vytvořila firma IT Partner